Update dữ liệu trong SQL Server.

UPDATE dùng để cập nhật dữ liệu trong bảng.
Cú pháp.

UPDATE [Tên bảng]

SET [Tên_Cột_1] = [giá trị 1], [Tên_Cột_2] = [giá trị 2]

..., [Tên_Cột_n] = [giá trị n]

[WHERE] ;

SET: dùng để gán giá trị cho cột mà bạn cần cập nhật.

WHERE dùng để lọc những record nào bạn muốn cập nhật.

Ví dụ 1: cập nhật CompanyName = 'Company Update' và ContactTitle = 'Contact Title Update' của Customer có CustomerID = 'DRACD' trong database NorhWind.

1/ Kiểm tra record cần cập nhật.

Use northwind;
GO
SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'DRACD'

Dữ liệu trước khi cập nhật

2/ Tiến hành chạy câu lệnh UPDATE

USE northwind; 
GO 

UPDATE Customers 
SET    CompanyName = 'Company Update', 
       ContactTitle = 'Contact Title Update' 
WHERE  CustomerID = 'DRACD'; 

F5, để chạy câu lệnh.

3/ Kiểm tra lại giá trị record đó.

Use northwind;
GO
SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'DRACD'

Vậy câu lệnh UPDATE đã cập nhật Record có CustomerID = 'DRACD'.

Kiểm tra các record đã cập nhật hay chưa

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.