Update dữ liệu trong SQL Server.

UPDATE dùng để cập nhật dữ liệu trong bảng.
Cú pháp.

UPDATE [Tên bảng]

SET [Tên_Cột_1] = [giá trị 1], [Tên_Cột_2] = [giá trị 2]

..., [Tên_Cột_n] = [giá trị n]

[WHERE] ;

SET: dùng để gán giá trị cho cột mà bạn cần cập nhật.

WHERE dùng để lọc những record nào bạn muốn cập nhật.

Ví dụ 1: cập nhật CompanyName = 'Company Update' và ContactTitle = 'Contact Title Update' của Customer có CustomerID = 'DRACD' trong database NorhWind.

1/ Kiểm tra record cần cập nhật.

Use northwind;
GO
SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'DRACD'

Dữ liệu trước khi cập nhật

2/ Tiến hành chạy câu lệnh UPDATE

USE northwind; 
GO 

UPDATE Customers 
SET    CompanyName = 'Company Update', 
       ContactTitle = 'Contact Title Update' 
WHERE  CustomerID = 'DRACD'; 

F5, để chạy câu lệnh.

3/ Kiểm tra lại giá trị record đó.

Use northwind;
GO
SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = 'DRACD'

Vậy câu lệnh UPDATE đã cập nhật Record có CustomerID = 'DRACD'.

Kiểm tra các record đã cập nhật hay chưa

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.