Thay đổi Stored Procedure

Để thay đổi Stored Procedure đã được, bạn có thể dùng lệnh ALTER.
Cú pháp:

ALTER [Tên store] [Các tham số đầu vào]
 AS [Các lệnh SQL]

Bạn có thể thay đổi gần như toàn bộ Stored Procedure, bao gồm tham số đầu vào và tất cả các lệnh SQL Server.

Ví dụ: thay đổi procedure Sum2Digits đã được tạo ở bài trước, thành nhận hai tham số đầu vào kiểu int, khi chạy xuất ra tổng của 2 tham số đầu vào và 10.

USE northwind; 

GO 

ALTER PROCEDURE Sum2Digits @so1 int, 
              @so2 int 
AS 
 BEGIN 
   PRINT @so1 + @so2 + 10 
 END; 

GO 

EXECUTE Sum2Digits 
 1, 
 2 

Kết quả

thay đổi procedure

Như vậy procedure đã được thay đổi.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi Stored Procedure đã lưu trên server trực tiếp.

Ví dụ: thay đổi Store Procedure TestStore

1/ Vào database northwind, chọn Programmability, chọn Store Procedures.

Xem Stored đã được lưu

2/ Click chuột phải, vào dbo.TestStore và chọn modify.

click chuột phải chọn modify stored procedure

Một SQL Script sẽ hiện lên, bây giờ bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên này.

chỉnh sửa stored procedure


Sau khi chỉnh sửa xong, bạn có thể f5 để chạy câu lệnh, bản chỉnh sửa sẽ được cập nhật vào hệ thống.

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/stored-procedure/tao-stored-procedure

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.