Wildcard trong SQL

WildCard là những ký tự có thể dùng để đại diện các ký tự khác.

WildCard được sử dụng trong lệnh LIKE, dùng để tìm kiếm các chuỗi theo một mẫu nào đó.

Các ký tự WildCard trong SQL.

%: Đại diện cho không hoặc nhiều ký tự bất kỳ.

_: Đại diện cho một ký tự bất kỳ.

[Chuỗi ký tự]: bất kì kí tự nào trong chuỗi nào

[^Chuỗi Kí tự ]: bất kì kí tự nào không có trong chuỗi này.

Ví dụ:

 • Chuỗi bắt đầu bằng M: 'M%'.
 • Chuỗi chứa M: '%M%'.
 • Chuỗi hai kí tự, kí tự đầu tiên là A, kí tự thứ hai bất kì: 'A_'
 • Chuỗi có ba kí tự, kí tự đầu tiên là A, kí tự thứ hai  bất kì, kí tự cuối cùng là C: 'A_C'.
 • Chuỗi bắt đầu bằng một chữ viết hoa: '[A-Z]%'.
 • Chuỗi bắt đầu bằng một chữ viết hoa trong khoảng từ A đến F. Kí tự thứ hai là chữ viết thường, kí tự thứ ba là một số, các kí tự còn lại bất kì: '[A-F][a-z][0-9]%'
 • Chuỗi bắt đầu bằng một chữ viết hoa hoặc một chữ viết thường, thậm chí có thể là số, tuy nhiên không có kí tự đặc biệt như !@#: '[A-Za-z0-9]%'.
 • Một chuỗi bắt đầu bằng một kí tự bất kì, trừ chữ in hoa: '[^A-Z]%'.

Ví dụ 1: Tìm tất cả các Customer có ContactTitle chứa M trong database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Customers 
WHERE ContactTitle LIKE '%M%'; 

Ví dụ 2: Tìm tất cả các Customer có số bắt đầu của Fax từ 0 đến 4 trong database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Customers 
WHERE Fax LIKE '[0-4]%'; 

Ví dụ 3: Tìm tất cả các Customer có số bắt đầu của Phone khác 0 và 1 trong database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Customers 
WHERE Phone LIKE '[^01]%'; 

Việc xử lý mẫu của chuỗi được gọi là Regular Expression. Đây là kĩ thuật xử lý có trong tất cả các ngôn ngữ. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ở các tài liệu dưới đây.

WildCard: http://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp

Regular Expression:

http://www.dotnetperls.com/regex-match

http://it-ebooks.info/book/920/

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.