Where trong SQL

Câu lệnh WHERE dùng để lọc những record phù hợp với điều kiện được đưa ra.

Cú pháp:

SELECT [Tên Cột 1], 
    [Tên Cột 2] 
FROM  [Tên bảng] 
WHERE [Điều kiện]; 

Ví dụ 1: Lấy tất cả các cột trong bảng  Orders ở database NorthWind, với điều kiện là EmployeeID > 4

Use northwind;
GO
SELECT *
 FROM Orders
 WHERE EmployeeID > 4;

Lấy tất cả order có employeeid >4

Ví dụ 2: Chỉ lấy cột OrderId, CustomerId, ShipCity của bảng Orders ở database NorthWind, với điều kiện là CustomerID = 'WELLI'

Use northwind;
GO
SELECT OrderID, 
    CustomerID, 
    ShipCity 
FROM  Orders 
WHERE CustomerID = 'WELLI'; 

Tất cả Customer có CustomerId = 'WELLI'

Ví dụ 3: Lấy tất cả Orders có EmployeeID > 4, sắp xếp kết quả theo CustomerId theo chiều ngược (Descending Order)

Use northwind;
GO
SELECT *
 FROM Orders
 WHERE EmployeeID > 4
 ORDER BY CustomerID DESC;

Lưu ý: nếu bạn muốn sắp xếp kết quả của câu lệnh select, bạn nên để câu lệnh ORDER BY sau câu lệnh WHERE

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.