Ràng buộc trong SQL

Ràng buộc (Constraint) dùng để đưa ra các quy tắc cho các dữ liệu được nhập vào bảng.

Có 6 kiểu ràng buộc dữ liệu trong SQL.

  1. NOT NULL, không cho phép nhận giá trị NULL.
  2. UNIQUE, không có dữ liệu trùng lặp nhau, có thể nhận giá trị NULL.
  3. PRIMARY KEY, khóa chính, chứa các dữ liệu không trùng lặp và không nhận giá trị NULL.
  4. FOREIGN KEY, khóa ngoại, đảm bảo mối liên kết giữa các bảng.
  5. CHECK, kiểm tra xem cột đó có thỏa mãn điều kiện đưa ra hay không.
  6. DEFAULT, giá trị mặc định khi không nhập giá trị.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP