Lời nói đầu

SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn để truy xuất và quản lý cơ sử dữ liệu quan hệ. SQL là viết tắt của Structured Query Language.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng khắp mọi nơi, nó xuất hiện gần như trong tất cả các dự án lớn nhỏ. Do vậy lập trình viên, dù ở cấp độ nào cũng phải có kiến thức về SQL.

Kiến thức mang lại:

  1. Hiểu về cách cơ sở dữ liệu làm việc.
  2. Có thể sử dụng SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu.
  3. Có thể tạo cơ sở dữ liệu, bảng mới hoặc có thể tương tác với database có sẵn.

Tài liệu tham khảo:

  1. http://it-ebooks.info/book/1521057986-microsoft_sql_server_t-sql_in_10_minutes_2nd_edition/
  2. http://it-ebooks.info/book/5622/
  3. http://it-ebooks.info/book/1520705170-expert_t-sql_window_functions_in_sql_server/
  4. https://www.udemy.com/the-ultimate-mysql-bootcamp-go-from-sql-beginner-to-expert/

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.