Giới thiệu

Ở chương này, ta sẽ làm một chương trình Console nhỏ bằng C#. Mục đích để coi cách C# kết nối với SQL như thế nào.

Mô tả chương trình:
Chương trình Console, yêu cầu người dùng nhập vào một từ tiếng anh, chương trình đó sẽ trả về nghĩa của từ đó dưới dạng tiếng việt.

Các bước làm:

  1. Tạo database.
  2. Tạo kết nối đến SQL Server (Connection String)
  3. Tạo một kết nối đến SQL Server thông qua đường dẫn đã được tạo (SQL Connection)
  4. Tạo câu lệnh truy vấn (SQL Command)
  5. Mở kết nối (Open Connection)
  6. Thực thi câu lệnh truy vấn, và đóng kết nối.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.