Full JOIN là gì?

FULL JOIN: Trả về tất cả các hàng của bảng trái và bảng phải, nó là kết hợp giữa LEFT JOIN và RIGHT JOIN.

Minh họa Full Join

Cú pháp:

SELECT Tên_Các_Cột
FROM Bảng_1
FULL JOIN Bảng_2
ON Bảng_1.Tên_Cột = Bảng_2.Tên_Cột;

Ví dụ: Sử dụng câu lệnh FULL  JOIN để Join hai bảng Customers và Orders trong database NorthWind.

USE northwind; 

GO 

SELECT Customers.CustomerID, 
    Customers.ContactName, 
    Customers.Address, 
    Customers.Phone, 
    Orders.OrderID, 
    Orders.ShipAddress 
FROM  Customers 
    FULL JOIN Orders 
       ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Orders.OrderID DESC; 

Tài liệu tham khảo: http://www.w3schools.com/sql/sql_join_full.asp

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.