Câu lệnh update trong SQL

Câu lệnh UPDATE dùng để cập nhật dữ liệu

Cú pháp:

UPDATE [Tên bảng]
SET [Tên Cột] = [Giá trị]

Ví dụ: Gán giá trị cho Region = ‘VN’ cho tất cả các record trong bảng Customers của database Northwind.

USE NorthWind

GO

UPDATE Customers 
SET    Region = 'VN' 

update tất cả Customers

F5 chạy câu query, SQL sẽ báo có 93 record được cập nhật.
Ta thử select tất cả record trong bảng Customers.
USE NorthWind

GO

SELECT Customerid, 
       Region 
FROM   Customers 

 

kiểm tra câu lệnh insert

Như vậy tất cả Record trong bảng Customers đều đã được gán giá trị Region là 'VN'.

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.