Câu lệnh insert trong SQL

Để thêm một record vào một bảng, ta dùng câu lệnh insert.
Cú pháp:

INSERT [tên bảng] VALUES (dữ liệu cho các cột)

Hoặc

INSERT [tên bảng] VALUES (tên các cột cần thêm) (dữ liệu cho các cột)

Ví dụ 1: Thêm vào một record cho bảng Customers ở database Northwind.

USE northwind
GO
INSERT INTO Customers 
VALUES   ('Test', 
       'Company Test', 
       'Contact Test', 
       'Title Test', 
       'Addrees Test', 
       'City Test', 
       'CA', 
       '12345', 
       'Viet Nam', 
       '000000', 
       '0000') 

Thêm một record vào trong bảng Customers.

Khi bấm F5 chạy query, ta sẽ thấy kết quả.

insert một record

(1 row(s) affected)  trong trường hợp này có nghĩa 1 record được thêm vào bảng Customers.

Theo ví trụ trên, giá trị Test sẽ ứng với CustomerID, CompanyTest sẽ ứng với CompanyName… ‘0000’ Cuối cùng ứng với Fax. Câu lệnh đã insert theo tuần tự sắp xếp các cột được tổ chức trong bảng. 

bảng customers

Kiểm tra lại kết quả của câu lệnh trên.

kết quả câu lệnh

Ví dụ 2: Tạo một record mới, chỉ insert CustomerID và CompanyName.

USE northwind
GO
INSERT INTO Customers 
      (Customerid, 
       Companyname) 
VALUES   ('Test1', 
       'Company Test') 

insert into customers

Kết quả:

Những cột không được insert dữ liệu sẽ có giá trị là NULL.

Lưu ý: Nếu bạn nhập dữ liệu theo cách 2, đối với bảng Customers Trong database Northwind, bạn bắt buộc phải nhập 2 trường đó là CustomerID và CompanyName. Các trường còn lại bạn có thể nhập tùy ý. Riêng trường CustomerID không được nhập quá một lần (mỗi customer có một ID duy nhất).

Nếu bạn cố tình thêm một Customer trùng CustomerID SQL sẽ báo lỗi trùng lặp.

lỗi trùng lặp

Đây là các ví dụ về ràng buộc (Constraint) trong SQL, chúng ta sẽ đề cập ở những chương sau.

Lưu ý:

USE northwind

Lệnh này dùng để sử dụng database Northwind cho truy vấn đó, ngoài ra bạn có thể dùng cách sau.

Sử dụng database northwind

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.