Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu ( Database) là gì?

Database  là một tập hợp thông tin có cấu trúc (http://en.wikipedia.org/wiki/Database). Database có thể là danh bạ điện thoại, danh sách ngày lễ ... Trong môn học này ta hiểu database là tập hợp các thông tin có cấu trúc, có khả năng dễ dàng truy cập, quản lý, thay đổi và được quản lý bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Database gồm hai thành phần:

  1. Data: dữ liệu
  2. Metadata, dữ liệu mô tả cấu trúc dữ liệu.

Giá trị ở database nằm ở cấu trúc dữ liệu. Để rõ hơn, ta có thể xem ví dụ sau:

Vài năm trước, một số nhà khoa học đã tính toán, nếu tách toàn bộ nhân loại thành các thành nguyên tử đơn lẻ như Nitơ, Oxy, Cacbon … Thì toàn bộ loài người chỉ đáng giá khoảng 20 ngàn đồng. Dĩ nhiên điều này là sai, vì các nguyên tử trong cơ thể con người liên kết với nhau, tạo thành các cấu trúc phức tạp, tạo ra giá trị hàng nghìn tỷ USD. Các cấu trúc phức tạp này được mô tả thông qua gen.

Như vậy các dữ liệu (data) đơn lẻ giống như từng nguyên tử nhỏ, sẽ chả có giá trị gì. Nó thực sự có giá trị khi nó được đặt vào một cấu trúc, liên kết với nhau.

Để hiểu rõ hơn về sự cần thiết của cấu trúc dữ liệu, ta sẽ tìm hiểu về file trắng. Ở thời kì đầu của CNTT người ta sử dụng các file trắng như txt, csv... nhằm lưu trữ dữ liệu. Để lưu trữ tên các khách hàng và địa chỉ ta có thể làm như sau.

File này chỉ chứa dữ liệu không cấu trúc. Ưu điểm của file này là nhanh và nhẹ. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng file này, người sử dụng phải biết cột nào chứa dữ liệu nào, như cột một trong hình chứa tên, cột hai chứa địa chỉ. Chương trình sử dụng file này phải được viết cực kì chi tiết để đảm bảo dữ liệu được lưu, quản lý đúng. Ở một hệ thống nhỏ, sẽ không có vấn đề, tuy nhiên đối với hệ thống lớn, việc sử dụng flat file gần như là không thể.

Khi bước vào hệ thống lớn, ta nên sử dụng dữ liệu có cấu trúc (database), khi biết cấu trúc của dữ liệu  ta có thể dễ dàng quản lý, sử dụng dữ liệu.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP