Hàm SUM trong SQL

Hàm SUM trong SQL trả về giá tổng của một cột.

Cú pháp SUM:

SELECT SUM (Tên_Cột) FROM Tên_Bảng;

Ví dụ 1: Tính tổng tất cả UnitPrice của bảng Product trong database NorthWind.

Use northwind;

GO

SELECT SUM(UnitPrice) AS 'UnitPrice' FROM Products

Ví dụ 2: Tính tổng tất cả UnitPrice của bảng Product trong database NorthWind, biết rằng các Product này có tên có chứa chữ 'c'.

Use northwind;

GO

SELECT SUM(UnitPrice) AS 'UnitPrice' FROM Products
WHERE ProductName like '%c%'

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.