Hàm Count trong SQL

Hàm COUNT() trả về số lượng record mà câu lệnh select trả về.

Ví dụ 1: đếm xem trong bảng Customers của database NorthWind có bao nhiêu record.

USE northwind; 

GO 

SELECT Count(*) 
FROM   Customers; 

Ví dụ 2: đếm xem trong bảng Customers của database NorthWind có bao nhiêu record có Company Name bắt đầu bằng chữ 'C'.

USE northwind; 

GO 

SELECT Count(*) 
FROM   Customers 
WHERE  CompanyName LIKE 'C%'; 

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây: http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.