Hàm dựng sẵn trong SQL

Ở chương này ta sẽ học về một số hàm dựng sẵn trong SQL.

  1. AVG() – trả về giá trị trung bình (average)
  2. Count() – đếm số lượng record trả về trong câu lệnh truy vấn
  3. MAX() – trả về  giá trị lớn nhất
  4. MIN() – trả về giá trị bé nhất
  5. SUM() – trả về tổng.

Những hàm dựng sẵn trên thường được sử dụng cùng với lệnh GROUP BY.

Tài liệu: http://www.w3schools.com/sql/sql_functions.asp

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.