Kiến thức học được!

  • Cài đặt SQL Server
  • Hiểu về cấu trúc SQL
  • Cách thức hoạt động của SQL
  • Có thể thực hiện các lệnh cơ bản của SQL

Trình độ

Dễ

Kiến thức cần có:

  • Kiến thức lập trình căn bản

Giới thiệu

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Các chương

Tài liệu tham khảo