Điều gì xảy ra khi bạn thiết lập một kết nối HTTP?

Trước khi Client và Server có thể trao đổi message qua lại với nhau, cả hai phải thiết lập một kết nối TCP.

Kết nối TCP cần phài biết IP (địa chỉ), và Port (cổng) của máy đích. Nó giống như khi bạn check in sân bay vậy. Nếu bạn check in đi Hà Nội tại cửa số 7 của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bạn sẽ làm điều gì trong trường hợp trên? Đơn giản là bắt xe đến sân bay quốc tế Đà Nẵng (IP), tới cổng số 7 (Port), bạn sẽ được check in.

TCP cũng vậy, đầu tiên bạn cần địa chỉ IP của máy chủ cần kết nối và sau đó là port. Port giống như là một cửa của server vậy, server có thể mở cửa đó cho bạn kết nối hoặc không.

Nếu đúng địa chỉ, đúng cửa, kết nối thành công thì bây giờ client và server có thể trao đổi HTTP message với nhau.

Cú pháp:

http://<IP/domain>:

Hoặc

https://<IP/domain>:

Ví dụ:

IP/Domain

Giải thích

127.0.0.1:3000

IP:127.0.0.1, Port: 3000

http://hocdai.com/

Khi gõ hocdai vào trình duyệt, nó sẽ đi qua máy chủ phân giải tên miền (DNS) lấy ra.

IP: 128.199.230.14, Port: 80 là port mặc định cho http.

https://www.facebook.com/

Khi gõ facebook vào trình duyệt, nó sẽ đi qua máy chủ phân giải tên miền (DNS) lấy ra:

IP: 31.13.95.36, Port: 443, là port mặc định cho https

Ví dụ: kết nối tới máy chủ http://hocdai.com/

Kết nối HTTP đến hocdai.com

Kết nối HTTP đến hocdai.com

  1. Trang web này sẽ được đi qua một máy chủ phân giải tên miền (DNS). cái tên hocdai.com sẽ được chuyển thành IP = 128.199.230.14, port mặc định cho http là cổng 80.
  2. Client thiết lập kết nối TCP đến 128.199.230.14:80.
  3. Client gởi HTTP message đến server.
  4. Server nhận yêu cầu của Client và gởi trả lời bằng một HTTP message.
  5. Client đóng kết nối đến server, và hiển thị kết quả.

Như vậy, bạn đã thiết lập kết nối với hocdai.com thành công qua cổng 80

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.