HTTP status là gì?

Http status cho ta biết trạng thái của phản hồi từ server. Nổi tiếng nhất có lẽ là 404 Not found, khi nhận được status này client sẽ hiển thị không thể tìm kiếm nội dung bạn yêu cầu v.v.

Ví dụ: lấy thông tin của một user không có thực, server trả về trạng thái 404, không tìm thấy user.

Not Found Response

Not Found Response

Phân loại:

Information status:

Information Response, status đầu 10. Đây là các status về thông tin kiểm tra giữa client và server. Ta rất ít khi gặp chúng.

Successful Response:

Successful Response, status đầu 20. Đây là status từ server phản hồi cho client, thông báo request đã hoàn thành. Một số status phổ biến như.

200 OK: Yêu cầu đã hoàn thành.

201 Created: Yêu cầu đã hoàn thành, dữ liệu mới đã được tạo...

201 Response

201 Response

Redirect Response:

Redirect response, status đầu 30. Đây là các status thông báo chuyển hướng tài nguyên.

Ví dụ:

301 Move permanetly: thông báo tài nguyên đã thay đổi sang url khác. Một url mới sẽ được trả về trong response. Client có thể dùng URL mới để truy cập.

301 Response

301 Response

Client Error Response:

Đây là status đầu 40, cho biến client đã có một request sai.

Ví dụ:

400 Bad request: server không hiểu request này, có thể vì sai dữ liệu.

401 Unauthorized, user không được quyền truy cập tài nguyên này.

404 Not found, không tìm thấy tài nguyên.

Not found response

Not found response

Server Error response.

Những status này cho biết server đang gặp vấn đề.

Ví dụ:

501 Internal server errror, server gặp lỗi, chưa xử lý được.

Internal Error Response

Internal Error Response

 

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.