HTTP Request và Response Message là gì?

Request http message là gì?

Request message là message được gởi từ client đến server, yêu cầu server làm một việc gì đó.

Cú pháp:

<method> <request-URL> <http-serverion>

<headers>

<body>

Method: GET, POST, PUT, DELETE.. Cách chúng ta yêu cầu server.

Request-url: đường dẫn.

Http-version: hiện tại là 1.1

Headers: các thông tin thêm của request.

Body: thân request, thường có trong POST hoặc PUT method.

Response message là gì?

Response message là message phản hồi từ server đến client.

Cú pháp:

<http-version> <status> <reason-pharse>

<headers>

<body>

Http-version: version của giao thức http sử dụng, hiện tại là 1.1.

Status và reason pharse: trạng thái của request, OK, Not found, server errorr..

Headers: các thông tin thêm của response .

Body: dữ liệu trả về

Ví dụ:

Request và Response message

Request response message

Request trên có method là GET, sử dụng giao thức http 1.1 và không có Body.

Response có status là 200, reason pharse = OK. Dữ liệu trả về là text/html.

Để tạo request trên, ta có thể sử dụng chương trình Postman. Đây là một chương trình dùng để chạy các http request được các lập trình viên rất ưu chuộng.

Sử dụng Postman

Sử dụng Postman

Method: GET

URL: http://hocdai.com/
Headers: ta thêm vào một trường accept, với value = text/html

Khi click vào mục code bên góc phải, ta có thể thấy postman tạo một đoạn code http mà nó sẽ sử dụng để request tới server hocdai.com.

Click nút Send, bạn sẽ nhận được phản hồi từ hocdai.com

Tạo code http

Tạo code http

Headers:

Response header

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.