Kiến thức học được!

  • Hiểu rõ hơn về giao thức HTTP
  • Cách HTTP, TCP/IP hoạt động
  • Hiểu rõ hơn về web server

Trình độ

Dễ

Kiến thức cần có:

  • Có kiến thức cơ bản về lập trình web
  • Có đam mê tìm hiểu kiến thức mới

Giới thiệu

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Các chương

Tài liệu tham khảo