Vòng lặp for trong C#

Vòng lặp for dùng khi biết rõ số lần cần phải lặp. Vòng lặp for thường được dùng để lặp trong các mảng (array - sẽ học ở chương sau)

Cú pháp:

for(khởi tạo bộ đếm vòng lặp ;điều kiện lặp; tăng giảm của bộ đếm)
{
  //thân vòng lặp
}

for (initializer; condition; iterator)
{
  //thân vòng lặp
}

Lưu ý: trong vòng lặp for, chỉ có điều kiện lặp là bắt buộc, việc khởi tạo bộ đếm và việc quyết định tăng giảm của bộ đếm là không bắt buộc.

Ví dụ 1: tạo vòng lặp for in  ra giá trị từ 1 đến 5

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 1; i <= 5; i++)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
  Console.ReadLine();
}

Phân thích đoạn mã:

Bước 1:  giá trị của biến i, gọi là biến đếm vòng lặp được khởi tạo, bước này chỉ chạy 1 lần, trước khi vòng lặp chạy.

Bước 2: Vòng lặp so sánh điều kiện lặp (i <=5), giá trị hiện tại của i được so sánh với 5.

Trường hợp 1: (i < = 5) : điều kiện lặp đúng.

Câu lệnh Console.Writeline sẽ in giá trị hiện tại của biến i ra màn hình.

Sau khi chạy xong 1 vòng lặp, giá trị của i sẽ được tăng lên 1 (i++)

Sau đó vòng lặp sẽ trở về đầu bước 2: so sánh điều kiện lặp.

Trường hợp 2: Nếu i > 5, điều kiện lặp không đúng, vòng lặp kết thúc.

Ví dụ trên có thể được viết lại như thế này, nên nhớ là trong vòng lặp for, chỉ có điều kiện lặp là bắt buộc.

static void Main(string[] args)
{
  int i = 0;
  for (; i <= 5; )
  {
    Console.WriteLine(i);
    i++;
  }
  Console.ReadLine();
}

Ví dụ 2: viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 10 chuỗi.

static void Main(string[] args)
{
  //viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 10 chuỗi.
  //vòng lặp for dùng khi ta biết số lần lặp
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    
    Console.WriteLine("nhap chuoi thu " + i);
    string chuoi = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Gia tri chuoi thu " + i + " la " + chuoi);
    Console.WriteLine();

  }
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.