do while trong C#

Vòng lặp do while, tương tự như vòng lặp while, tuy nhiên do while thực thi xong rồi mới tiến hành kiểm tra điều kiện. Do vậy do while được chạy ít nhất một lần.

Biểu đồ:

vòng lặp do while

Cú pháp:

do
{
  //đoạn mã
}
while(điều kiện);

Ví dụ 1: Vòng lặp do while.

static void Main(string[] args)
{
  //Vòng lặp do while luôn chạy ít nhất một lần dù không thỏa điều kiện
  int x = 0;
  do
  {
    Console.WriteLine(x);
    x++;
  } while (x < 5);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích đoạn mã trên:

 1. Khởi tạo biến x với giá trị ban đầu là 0.
 2. Tiến hành chạy câu lệnh do, in giá trị hiện tại của x, sau đó tăng x 1 đơn vị (x++)
 3. Điều kiện lặp, tiến hành so sánh giá trị hiện tại của x với 5.
  Trường hợp 1: x <5. Tiến hành lại bước 2.
  Trường hợp 2: x>=5. Kết thúc vòng lặp

Ví dụ 2:  về sự khác nhau giữa while và do while.

static void Main(string[] args)
{
  int i = 0;
  //vòng lặp while sẽ không chạy nếu không thỏa mãn điều kiện
  while (i < 1)
  {
    Console.WriteLine("Ban dang o trong vong lap while");
    i++;
  }

  //vòng lặp do while chạy ít nhất một lần dù không thỏa điều kiện
  //lúc này i = 1, không thỏa điều kiện, tuy nhiên vòng lặp vẫn chạy một lần
  do
  {
    Console.WriteLine("Ban dang o trong vong lap do while");
  } while (i < 1);
  Console.ReadLine();
}

Vòng lặp do while luôn chạy ít nhất một lần.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.