Chương trình tính giai thừa

Viết chương trình, tính giai thừa của số nguyên n >= 0 được nhập từ bàn phím.

(giai thừa của n (n!) là tích từ 1 đến n, tuy nhiên, nếu n = 0 thì n! =1).

static void Main(string[] args)
{
  int n = 0;
  do
  {
    Console.WriteLine("nhap n");
    n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    //dùng decimal để lưu trữ dữ liệu kết quả, vì n! có thể sẽ rất lớn
    //vượt quá giới hạn kiểu int.
    decimal ketQua = 1;
    if (n == 0)
    {
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
    else if (n < 0)
    {
      Console.WriteLine("Hay nhap n >= 0");
    }
    else
    {
      for(int i =1;i<n;i++)
      {
        ketQua *= i;
      }
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
  //nếu n < 0, yêu cầu người dùng nhập lại.
  } while (n < 0);
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.