break và continue trong C#

break dùng để thoát khỏi vòng lặp.

continue: dùng để bỏ qua bước lặp (iteration) hiện tại để tiếp tục sang bước lặp tiếp theo.

Ví dụ 1: Sử dụng while để tạo vòng lặp vĩnh viễn, yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi, nếu chuỗi đó là y thì thoát khỏi chương trình. (sử dụng break)

static void Main(string[] args)
{
  //while true là vòng lặp vĩnh viễn, vì điều kiện lặp lúc nào cũng đúng
  while(true)
  {
    Console.WriteLine("Nhap vao y de ket thuc vong lap");
    string input = Console.ReadLine();
    if(input == "y")
    {
      //câu lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp 
      // dù vòng lặp vẫn đang thỏa mãn điều kiện lặp (loop condition)
      break;
    }
  }
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo vòng lặp vĩnh viễn bằng câu lệnh while(true), điều kiện lặp luôn luôn đúng.

Bước 2: Dùng Console.WriteLine in ra màn hình "Nhap vao y de ket thuc vong lap"

Bước 3: Nhận giá trị người dùng nhập vào.

Trường hợp 1: nếu giá trị đó khác “y”, chạy lại bước 1.
Trường hợp 2: nếu giá trị đó bằng “y”, chạy câu lệnh break; thoát khỏi vòng lặp

Ví dụ 2: sử dụng lệnh continue, cho một vòng lặp for với biến đếm chạy từ 1 đến 10, nếu biến đếm là số chẵn thì in ra kết quả, nếu số lẻ thì không in ra. 

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {  //% là phép chia lấy phần dư
    // nếu i % 2 == 0 tức là nó là số chẵn
    if (i % 2 == 0)
    {
      continue;
    }
    Console.WriteLine("i = " + i);
  }
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo vòng lặp for, với bộ đếm i = 1.

Bước 2: so sánh giá trị hiện tại của i với 10

Trường hợp 1: Nếu giá trị hiện tại của i <= 10 thì thực hiện bước 3.

Trường hợp 2: Nếu giá trị hiện tại của i >10 thì kết thúc vòng lặp

Bước 3: Thực hiện phép chia lấy dư cho 2.

Trường hợp 1: nếu kết quả phép chia là 0, tức là i là số chẵn, thực hiện lệnh continue; , nhảy ra khỏi bước lập hiện tại, tiến hành bước 4.
Trường hợp 2: nếu i là số lẻ, thực hiện in giá trị của i ra màn hình và thực hiện bước 4.

Bước 4: Tăng giá trị của i lên 1 đơn vị, rồi thực hiện lại bước 2.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.