Bài tập gà chó.

Viết chương trình, giải bài toán sau, vừa gà vừa chó bó lại cho tròn ba mươi sáu con một trăm chân chẵn. Dùng vòng lặp để giải, xuất ra số gà và số chó.

Để giải bài này, ta phải giả sử, số gà = 36, số chó bằng 0 hoặc ngược lại số chó bằng 36, số gà bằng 0.

Giả sử, số gà, bằng 0, số chó bằng 36. Ta tạo vòng lặp chạy, mỗi lần ta sẽ tăng số gà lên 1, số chó giảm xuống 1, sau đó ta tính tổng số chân gà và chó. Nếu tổng đó là 100 thì thoát khỏi vòng lặp và in két quả.

Tổng chân gà chó = chân gà * 2 + chân chó *4;

static void Main(string[] args)
{
  int soGa = 0;
  int soCho = 36;
  int tong = soGa * 2 + soCho * 4;

  while(tong != 100)
  {
    soGa++;
    soCho--;
    tong = soGa * 2 + soCho * 4;
  }
  Console.WriteLine("Vay so ga la " + soGa);
  Console.WriteLine("Vay so cho la " + soCho);
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP