While trong C#

Vòng lặp (loop) là một chuỗi các đoạn mã được chạy đi chạy lại cho đến khi thỏa mãn một điều kiện nào đó.

Có 4 loại vòng lặp. while, do  while, forforeach. Trong bài này ta sẽ nghiên cứu về vòng lặp while.

Vòng lặp while thường được sử dụng khi  số lần lặp không được biết trước. Khi không thỏa điều kiện, vòng lặp while có thể chạy mà không thực hiện một lần lặp nào cả.

Biểu đồ:

vòng lặp while

Cú pháp:

while (điều kiện)
{
  //Đoạn mã
}

Ví dụ: tạo một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chữ, chương trình sẽ kết thúc khi người dùng nhập vào là chữ “ket thuc”.

Source Code:
static void Main(string[] args)
{
  //string.Empty tương tự như "" tuy nhiên nó tiêu hao ít bộ nhớ hơn
  //bạn cũng có thể khai báo là string input = "";
  string input = string.Empty;

  //Vòng lặp while sẽ kết thúc khi điều kiện trong vòng lặp không thỏa
  while(input != "Ket Thuc")
  {
    Console.WriteLine("Nhap Ket Thuc de thoat chuong trinh");
    input = Console.ReadLine();
  }
}

Phân tích vòng lặp:

 1. Tạo biến input kiểu string, có giá trị ban đầu là ""
 2. Tiến hành tạo vòng lặp while.
 3. So sánh giá trị của biến input hiện tại với điều kiện kết thúc.
  Trường hợp 1: input != "Ket Thuc"
  In ra màn hình câu lệnh "Nhap Ket Thuc de thoat chuong trinh"
  Nhận giá trị nhập vào của người dùng từ bàn phím thông qua Console.Readline() và gán giá trị đó cho biến input.
  Chạy lại bước 3, so sánh giá trị của biến input.
  Trường hợp 2: input == "Ket Thuc" thoát khỏi vòng lặp

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.