Sealed class là gì?

Sealed class là những lớp không thể kế thừa, khi bạn tạo một class kèm thêm từ khóa sealed nó sẽ không thể là lớp cha của bất kì lớp con nào (vô sinh).

sealed class SealedClassDemo
{
  public SealedClassDemo()
  {
    Console.WriteLine("toi khong cho ai ke thua het");
  }
}

Mục đích của sealed class là ngăn chặn sự kế thừa, không muốn cho ai can thiệp vào lớp này. Như Microsoft có thể cung các các thư viện, các lớp có thể tác động đến hệ thống, họ thường để lớp này là sealed class để ngăn chặn bên thứ ba chỉnh sửa lóp này.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.