Tính kế thừa là gì?

Tính kế thừa là một trong những tính chất của bản của lập trình hướng đối tượng.

Ngoài đời con cái có thể kế thừa một số tính trạng từ cha mẹ như hình dáng, màu lông … Tương tự như vậy, trong lập trình hướng đối tượng, bạn có thể tạo những lớp con sở hữu những tính chất tương tự lớp cha.

Lớp cha được gọi là base class, lớp con được gọi là derived class. Cần hiểu, lớp cha là những lớp cơ bản hơn lớp con, khái quát hơn lớp con.

Lợi ích của kế thừa:

 • Tái sử dụng mã, lớp con có thể sử dụng một số thuộc tính và phương thức của lớp cha.
 • Mở rộng, bạn có thể mở rộng những lớp con (derived class) bằng cách thêm vào các thuộc tính, phương thức mà lớp cha không có.

Cú pháp để tạo một lớp con và lớp cha là.

class <Tên lớp con>: <Tên lớp cha>
{
}

Ví dụ: Tạo một lớp xe đạp , xe máy, được kế thừa từ lớp Xe Hai Bánh, trong lớp xe hai bánh, có một phương thức Chay, và một thuộc tính là biển số xe, khi gọi phương thức Chạy sẽ in ra màn hình câu “Xe hai bánh mang biển số : <biển số>  đang chạy”

class XeHaiBanh
{
  public string BienSo { get; set; }
  public void Chay()
  {
    Console.WriteLine("Xe hai banh mang bien so: " + BienSo + " dang chay");
  }
}
class XeDap : XeHaiBanh
{
}
class XeMay : XeHaiBanh
{
}
static void Main(string[] args)
{
  XeDap xeDap = new XeDap();
  xeDap.BienSo = "XD - 1111";
  XeMay xeMay = new XeMay();
  xeMay.BienSo = "XM - 9999";
  xeDap.Chay();
  xeMay.Chay();
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo một lớp XeHaiBanh, có một thuộc tính là BienSo.

Bước 2: tạo một phương thức Chay trong lớp đó, khi chạy sẽ in ra câu chào và Biển số xe.

Bước 3: Tạo lớp XeDap và lớp XeMay được kế thừa từ lớp XeHaiBanh. XeDap: XeHaiBanh

Bước 4: trong hàm main, ta tạo 2 đối tượng thuộc lớp XeDap và XeMay, ta gán cho nó biển số và chạy hàm chạy.

Nhận xét: trong các lớp con, những thuộc tính và phương thức của lớp cha có thể sử dụng  lại được.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.