Từ khóa this trong C#

Từ khóa this, dùng để chỉ tới đối tượng hiện tại trong lớp đó, nó được sử dụng để tránh sự xung đột giữa biến và thuộc tính có cùng tên gọi.

class TamGiac
{

  private string canh1;

  private string canh2;

  private string canh3;

  public void NapGiaTri3Canh (string canh1,string canh2, string canh3)
  {
    this.canh1 = canh1;

    this.canh2 = canh2;

    this.canh3 = canh3;
  }

  public void XuatGiaTri()
  {
    Console.WriteLine("Gia tri canh 1 " + this.canh1);
    Console.WriteLine("Gia tri canh 1 " + canh2);
    Console.WriteLine("Gia tri canh 1 " + canh3);
  }
}
static void Main(string[] args)
{
  TamGiac tamGiac1 = new TamGiac();
  tamGiac1.NapGiaTri3Canh("1", "2", "2.5");

  TamGiac tamGiac2 = new TamGiac();
  tamGiac2.NapGiaTri3Canh("1", "5", "4.5");

  tamGiac1.XuatGiaTri();
  tamGiac2.XuatGiaTri();
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Trong class TamGiac có 3 thuộc tính canh1, canh 2, canh3  (dù không có get;set; nhưng về bản chất thuộc tính, là biến của đối tượng nên đây vẫn gọi là thuộc tính).

Phương thức NapGiaTri3Canh, có 3 tham số đầu vào (input parameter) là canh1, canh2, canh3, vì canh1, canh2, canh3 trùng tên với 3 thuộc tính của lớp, nên ta dùng từ khóa this để chỉ rõ đâu là thuộc tính của lớp, đâu là tham số đầu vào.

Trong hàm Main, ta tạo 2 đối tượng, tamGiac1, và tamGiac2.

Nếu đối tượng tamGiac1 gọi phương thức NapGiaTri3Canh có nghĩa là đối tượng hiện tại đang được sử dụng là tamGiac1, từ khóa this chạy trong hàm NaGiaTri3Canh sẽ hiểu là this này đang chỉ đối tượng tamGiac1

Tương tự cho đối tượng tamGiac2.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.