Thuộc tính và phương thức trong C#

Thuộc tính là gì?

Thuộc tính (property) là những đặc điểm của đối tượng. Thuộc tính có thể được sử dụng tương tự như biến.

Khai báo thuộc tính:

<kiểu truy cập> <kiểu dữ liệu> <tên thuộc tính> {get;set;}

Kiểu truy cập: public, protected, private sẽ được đề cập ở các bài sau.

Kiểu dữ liệu: các kiểu dữ liệu đã được học, string, bool,... hoặc một lớp khác, class cũng có thể được xem là kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa (custom type).

Tên thuộc tính: theo quy tắc đặt tên trong C#, thuộc tính phải được viết hoa chữ cái đầu tiên.

get: hay còn gọi là getter, là hàm lấy giá trị hiện tại của thuộc tính đó.

set: hay còn gọi là setter, là hàm gán giá trị cho thuộc tính.

Phương thức là gì?

Phương thức (method): là hành động của đối tượng, sử dụng tương tự như hàm, tuy nhiên lại không có static.

Khai báo:

<kiểu truy cập> <kiểu trả về> <tên phương thức>(các tham số đầu vào){}

Ví dụ:  tạo một lớp Con người, có các thuộc tính là  Họ Tên và CMND, trong lớp con người có một phương thức là Hello(), xuất ra câu lệnh Lời chào từ <Họ tên>

class ConNguoi
{
  public string HoTen { get; set; }

  public string CMND { get; set; }

  public void Hello()
  {
    Console.WriteLine("Loi chao tu " + HoTen);
  }
}
static void Main(string[] args)
{
  ConNguoi nguoi = new ConNguoi();
  nguoi.HoTen = "Ronaldo";
  nguoi.CMND = "201 577 625";
  nguoi.Hello();
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo lớp Con người với các thuộc tính, Họ tên và chứng minh nhân dân.

Bước 2: tạo phương thức Hello, với câu lệnh Console.Writeline (“Loi chao tu “ + Hoten).

HoTen ở đây là thuộc tính họ tên của đối tượng đang chạy, Khi chúng ta ghi ra HoTen thì có nghĩa chúng ta đang gọi hàm get; trong thuộc tính, lấy giá trị hiện tại của đối tượng ra.

Bước 3: trong hàm Main, ta tạo đối tượng người từ lớp con người.

Bước 4: gán họ tên và CMND cho đối tượng vừa được tạo, khi ta ghi như trên, thì có nghĩa ta đang chạy hàm set; trong hai thuộc tính này.

Bước 5: Chạy hàm Hello.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.