Tạo lớp trong C#

Trong C#, để tạo một lớp ta làm như sau.

class <Tên Lớp>
{

  <Các thuộc tính>

  <Các phương thức>
}

Ví dụ: tạo một lớp Car trong Program.cs mới tạo sẵn của chương trình Console.

class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
   }

   class Car
    {

    }
  }

Nếu để tất cả vào trong một file Program.cs thì sẽ rất khó quản lí, do vậy mỗi lớp nên được tách ra một file riêng biệt. Demo dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách tạo một lớp XeHaiBanh.

Để tạo một lớp XeHaiBanh trong C# ta làm theo cách sau.

Bước 1: Click chuột phải vào project chọn add new class.

Bước 2: một bảng chọn sẽ hiện ra, nhập tên lớp rồi bấm add.

Khi lớp được tạo xong, bạn sẽ thấy một file <tên lớp>.cs, chứa lớp đó trong Project.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP