Bài tập về mảng

Bài tâp: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 10 số, sau đó sắp xếp 10 số đó theo thứ tự từ thấp đến cao và xuất ra màn hình.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
  //tạo mảng có 10 phần tử
  int[] mangSo = new int[10];
  //Yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho các phần tử trong mảng
  for (int i = 0; i < mangSo.Length; i++)
  {
    Console.WriteLine("Nhap gia tri cho phan thu thu " + i);
    //gán phần tử thứ i = giá trị người dùng nhập vào
    mangSo[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  }

  //thực hiện vòng lặp từ phần tử thứ i đến phần tử thứ i -1
  for (int i = 0; i < mangSo.Length - 1; i++)
  {
    //thực hiện vòng lặp lồng trong vòng lặp
    //từ phàn tử i+1 đến phần tử cuối cùng trong mảng
    for (int j = i + 1; j < mangSo.Length; j++)
    {
      //nếu phần tử hiện tại (i) lớn hơn phần tử thứ j ( j >i+1 ) thì thực hiện đổi chổ 2 phần tử
      if (mangSo[i] > mangSo[j])
      {
        //tạo 1 biến tạm để đỏi chỗ phần tử thứ i cho j
        int temp = mangSo[i];
        mangSo[i] = mangSo[j];
        mangSo[j] = temp;
      }
    }
  }
  Console.WriteLine("Sap Xep");
  //vòng lặp foreach dùng để chạy qua tất cả các phần tử trong mảng
  foreach (int item in mangSo)
  {
    Console.Write(item + ", ");
  }
  Console.ReadLine();

}

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP