Bài tập

Bài 1: Viết chương trình, in ra 2 dòng.

Dòng 1: Hello World

Dòng 2: C# Tutorial.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Hello World");
    Console.WriteLine("C# Tutorial");
    Console.ReadLine();
}

Bài 2: Viết chương trình in ra 1 dãy số từ 1 đến 10.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10");
    Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.