Hàm void trong C#

Hàm void là hàm không có giá trị trả về.

Ví dụ: tạo hàm void yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên, sau đó xuất ra họ và tên.

//tạo hàm void yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên, sau đó xuất ra họ và tên.

public static void DemoVoid()
{
  Console.WriteLine("Nhap Ho");
  string ho = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Nhap Ten");
  string ten = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Ten cua ban la :" + ho + " " + ten);
  Console.ReadLine();
}
static void Main(string[] args)
{
  DemoVoid();
}

Phân tích ví dụ:

 • Bước 1: tạo hàm có tên là DemoVoid, không có giá trị trả về nên ta sẽ khai báo void bên cạnh tên hàm.
 • Bước 2: viết thân hàm.
 • Bước 3: yêu cầu người dùng nhập vào họ, tên.
 • Bước 4: in ra họ và tên.

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.