Bài tập kiểm tra số nguyên tố

Tạo hàm, có kiểu trả về là bool, nhận một tham số là một số nguyên dương, kiểm tra xem số đó phải là số nguyên tố hay không (chỉ chia hết cho 1 và chính nó).

class Program
{
  public static bool KiemTraSoNguyenTo(int inputNumber)
  {
    //nếu số này bé hơn 0, số này không phải số nguyên tố
    if (inputNumber < 0)
    {
      return false;
    }
    //tạo vòng lặp từ 2 đến số được nhập vào - 1
    for (int i = 2; i < inputNumber; i++)
    {
      //nếu số nhập vào chia hết cho một số bất kì trong khoảng 
      //từ 2 đến inputNumber - 1 thì không phải số nguyên tố
      if (inputNumber % i == 0)
      {
        //khi gặp câu lệnh return, hàm sẽ kết thúc và trả về giá trị
        return false;
      }
    }
    //số nguyên tố
    return true;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("nhap vao mot so");
    int so = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    bool soNguyenTo = KiemTraSoNguyenTo(so);
    //nếu giá trị trả về là true, thì số đó là số nguyên tố
    if(soNguyenTo)
    {
      Console.WriteLine("so nguyen to");
    }
    //nếu giá trị trả về là false, thì không phải là số nguyên tố
    else
    {
      Console.WriteLine("khong phai so nguyen to");
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.