Bài tập giải phương trình bậc nhất.

Tạo hàm, có kiểu trả về là void,  giải phương trình bậc nhất (a*x + b = 0) , yêu cầu người dùng nhập 2 hệ số a và b, sau đó in ra màn hình kết quả.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //để sử dụng hàm, ta có thể gọi hàm bằng tên hàm
    GiaiPhuongTrinh();
  }

  public static void GiaiPhuongTrinh()
  {
    Console.WriteLine("Day la ham giai phuong trinh bac nhat A*x + b = 0");
    Console.WriteLine("Nhap vao he so A");
    //double.Parse là hàm ép kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số thực
    double soA = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Nhap vao he so B");
    //Ta cũng có thể dùng lớp Convert để ép kiểu
    double soB = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    //Nếu a = 0 và b khác 0
    if (soA == 0 && soB != 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
    }
    //nếu số b bằng 0
    else if (soB == 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
    }
    //nếu a và b khác 0
    else
    {
      double ketQua = -soB / soA;
      Console.WriteLine("x = " + ketQua);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.