Hàm là gì?

Hàm (function) là tập hợp một hoặc nhiều đoạn mã, được tách rời ra để thực hiện một công việc. Hàm cho phép ta tái sử dụng các đoạn mã, không phải viết lại các đoạn mã nếu phải thực hiện cùng một việc.
Hàm có thể chỉ đơn thuần thực thi câu lệnh, hoặc hàm có thể nhận các tham số (input parameters) và trả về kết quả tính toán (return value).

Cấu trúc:

<Kiểu truy cập> static <Kiểu trả về> tênHàm (các tham số)
{
  // Thân hàm
  return giá trị trả về;
}

Phân tích hàm:

 • Kiểu truy cập (access modifier),nói nôm na là hàm này có được truy cập trực tiệp từ lớp khác hay không, bạn sẽ tìm hiểu nó trong phần lập trình hướng đối tượng.
 • static, để phân biệt đâu là  hàm (function) của một lớp hay phương thức (method) của một đối tượng. (sẽ nói kĩ hơn ở phần lập trình hướng đối tượng).
 • Kiểu trả về, kết quả tính toán của hàm đó như int, float, bool… nếu hàm đó không trả về gì hết thì trả về void.
 • Các đối số (parameters): các giá trị đầu vào cho hàm, một hàm có 0 hoặc nhiều đối số.
 • Thân hàm: phần nằm giữa 2 dấu ngoặc nhọn {} là thân hàm. Nơi các bạn viết code.

Sử dụng: để sử  dụng hàm, ta có thể gọi nó trực tiếp từ hàm Main bằng tên hàm.

Lưu ý: khi gặp câu lệnh return, hàm sẽ kết thúc, một hàm có thể trả về nhiều kết quả khác nhau, thông qua các điều kiện rẽ nhánh if, else. Do vậy nếu không có if else thì không được đặt 2 câu lệnh return liền kề nhau, tại gặp câu lệnh return đầu tiên hàm đã kết thúc.

Ví dụ: Tạo một chương trình, yêu cầu người dùng nhập vào 2 số, sau đó xuất ra tổng của 2 số nhập vào. Sử dụng hàm cho phép  tính tổng.

public static int Tong(int a, int b)
{
  //trả về tổng của a và b
  return a + b;
}
static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap so dau tien");
  int so1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap so thu hai");
  int so2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

  //gọi hàm thông qua tên hàm
  //truyền 2 tham số đầu vào đẻ nhận kết quả trả về
  int tong = Tong(so1, so2);

  Console.WriteLine("Tong cua 2 so la " + tong);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

 • Bước 1: ta tạo hàm có tên là Tong, nhận 2 tham số đầu vào (input parameters) là kiểu int, hàm này có kiểu trả về là int.
 • Bước 2: ta cộng hai tham số đầu vào lại với nhau và trả về kết quả.
 • Bước 3: trong hàm Main ta yêu cầu người dùng nhập vào hai số.
 • Bước 4: gọi hàm tính tổng ra, thông qua tên gọi của nó Tong nhận hai tham số đầu vào là 2 giá trị người dùng nhập vào ở bước 3.
 • Bước 5: vì hàm này trả về kết quả là tổng hai số nên ta tạo một biến tong để lưu kết quả trả về.
 • Bước 6: in kết quả trả về ra màn hình.

Có thể bạn chưa biết:

Một nguyên tắc trong lập trình gọi là DRY – Don’t repeat your self.  Có nghĩa là một khái niệm tồn tại trong chương trình là duy nhất. Nói chung là đừng viết lại những gì đã viết rồi, hãy tìm cách tái sử dụng những đoạn code thông qua các hàm.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.