Quá trình biên dịch C#

Sở dĩ gọi C# là ngôn ngữ biên dịch (compiled language) vì khi build nó sẽ gọi ra trình biên dịch (compiler), trình biên dịch này sẽ chuyển đoạn mã C# thành một ngôn ngữ trung gian được gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL) được lưu dưới dạng một file thực thi (exe).

Khi chạy file thực thi, .NET Framework sẽ gọi Just In Time Compiler (trình biên dịch tức thời) để chuyển MSIL code thành ngôn ngữ máy (Machine code) và thực hiện chương trình. Vì ngôn ngữ trung gian này rất gần ngôn ngữ máy nên nó được dịch ra rất nhanh.

Quá trình biên dịch c#

Quá trình biên dịch csharp

Tái hiện quá trình biên dịch

Bước 1:
Click chuột phải vào project chọn buildVisual Studio sẽ gọi trình biên dịch, mã C# sẽ được chuyển thành một ngôn ngữ trung gian Microsoft Intermediate Language (MSIL). Chương trình lúc này được đóng gói thành một file exe.


Bước 2: click chuột phải vào project, chọn Open folder in file explorer.

Bước 3: Vào thư mục bin/debug. Bạn sẽ thấy chương trình của bạn được chuyển thành dạng .exe. file exe này chứa mã MSIL.

Bước 4:

Tiến hành chạy file .exe, lúc này MSLI sẽ được chuyển thành ngôn ngữ máy (Machine Code) thông qua Just In Time Compiler (bộ biên dịch tức thời). Bây giờ máy tính mới hiểu những dòng lệnh bạn viết, và xuất ra kết quả ra màn hình.

Sự khác biện giữa ngôn ngữ biên dịch và ngôn ngữ phiên dịch.

Câu hỏi:

Ngôn ngữ biên dịch như C, C++, C# thường cho tốc độ thực thi nhanh hơn ngôn ngữ biên dịch như PHP, Ruby, JavaScript phải không?

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP