Câu lệnh if trong C#

Câu lệnh điều kiện (conditional) được sử dụng trong mọi ngôn ngữ lập trình, nó giúp kiểm soát hành vi, dòng chạy của chương trình. Câu lệnh điều kiện được sử dụng khi chương trình phải ra một quyết định nào đó.

Trong ngôn ngữ lập trình, chúng ta dùng câu lệnh if (if statement) để đưa ra các điều kiện.Các điều kiện này có kết quả trả về là boolean (đúng sai). Nếu đúng điều kiện, các đoạn mã trong câu lệnh if sẽ được chạy. Nếu cần một điều kiện ngược lại, bạn sẽ dùng câu lệnh else.

if(điều kiện){
   //các đoạn mã   
}
else{
  //else là điều kiện ngược lại của if
}


Lưu ý: else là phần tùy chọn trong câu lệnh if, else chỉ có thể sử dụng cùng với câu lệnh if

Ví dụ: tạo chương trình, yêu cầu người dùng nhập vào một số, nếu số đó lớn hơn 0 thì in ra kết quả: số bạn nhập vào lớn hơn 0. Ngược lại thì in ra kết quả số nhập vào bé hơn hoặc bằng 0.
Bài toán trên có thể biển hiện dưới biểu đồ như sau


 
Source Code:
static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Moi ban nhap vao mot so");
  //phương thức Parse dùng để ép kiểu từ kiểu dữ liệu chuỗi sang số
  int so = Int32.Parse(Console.ReadLine());

  //nếu số nhập vào >0 thì thực hiện những câu lệnh trong câu lệnh if
  if (so > 0)
  {
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao so > 0");
  }
  //else là phần tùy chọn trong câu lệnh if, else chỉ có thể sử dụng cùng với if
  else
  {
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao so <= 0");
  }
  Console.ReadLine();
}

Bây giờ ta sẽ phân tích đoạn mã trên:

 1. Dùng Console.WriteLine để đưa ra màn hình thông báo yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào.
 2. Sử dụng Console.Readline() để nhận giá trị người dùng nhập vào, sau đó dùng int32.Parse để ép kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số
 3. Tiến hành so sánh số mà người dùng nhập vào.
  Trường hợp 1: nếu số lớn hơn 0 if (so > 0), in ra "Ban vua nhap vao so > 0" .
  Trường hợp 2: nếu số đó < = 0  else, in ra "Ban vua nhap vao so <= 0".

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.