Bài tập chuyển hệ thập phân sang nhị phân

Viết chương trình đổi số nguyên hệ thập phân sang hệ nhị phân.

Gợi ý: để đổi từ số nguyên hệ thập phân sang nhị phân ta lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia.

Bạn có thể tham khảo rõ hơn ở link sau: http://expressmagazine.net/posts/view/1253/chuyen-doi-so-tu-thap-phan-sang-nhi-phanhttp://expressmagazine.net/posts/view/1253/chuyen-doi-so-tu-thap-phan-sang-nhi-phan

class Program
{
  //Viết chương trình đổi số nguyên hệ 10 sang hệ 2.
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Nhap so nguyen he 10");
    int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Ket qua la " + DoiHe(n));
    Console.ReadLine();
  }

  public static string DoiHe(int inputNumber)
  {
    int[] nhiPhan = new int[100];
    int k = 0;
    do
    {
      int du = inputNumber % 2;
      nhiPhan[k] = du;
      k++;
      inputNumber = inputNumber / 2;
    } while (inputNumber > 0);
    string ketQua = string.Empty;
    for (int i = k - 1; i >= 0; i--)
    {
      ketQua += nhiPhan[i].ToString();
    }
    return ketQua;
  }
}

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP