Kiến thức học được!

  • Kiến thức căn bản về C#
  • Kiến thức căn bản về OOP

Trình độ

Dễ

Kiến thức cần có:

  • Tinh thần ham học hỏi

Giới thiệu

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Các chương

Tài liệu tham khảo