Kiến thức học được!

  • Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu
  • Kiến thức cơ bản về giải thuật
  • Các ví dụ thường gặp

Trình độ

Trung bình

Kiến thức cần có:

  • Có kiến thức căn bản về lập trình

Giới thiệu

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Các chương

Tài liệu tham khảo