Môn học


Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật.


C# là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft.


Docker là công nghệ ảo hóa container.


HTTP là giao thức kết nối máy tính trên Internet


SQL là ngôn ngữ truy vấn cơ sỡ dữ liệu.


Khoa học về dinh dưỡng, thể thao